Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownegow Legnicy

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownegow Legnicy

KROK 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty

 • prośba o przyjęcie do seminarium duchownego (wg wzoru) oraz życiorys (nie w formie CV; z uwzględnieniem drogi sakramentalnej, przynależności i formacji we wspólnotach religijnych oraz zaangażowania w życie parafii) – dokumenty te należy przygotować pismem odręcznym, na papierze białym, gładkim, formatu A4,
 • aktuane świadectwo chrztu z adnotacją o sakramencie bierzmowania,
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców,
 • opinia księdza proboszcza parafii zamieszkania,
 • opinia katechety ze szkoły ponadpodstawowej,
 • opinie od innych osób duchownych, szczególnie księży, którzy towarzyszyli na drodze formacji religijnej i rozeznania powołania,
 • świadectwo maturalne (należy dostarczyć do dnia 12.07.2023),
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • odpis zupełny aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie od lekarza uprawniające do podjęcia studiów w szkole wyższej,
 • świadectwo lekarza rodzinnego o stanie zdrowia z załączeniem dokumentacji dotyczącej chorób, przebytych operacji i terapii,
 • 3 fotografie zgodne z wymaganiami do dowodu osobistego,
 • do wglądu: książeczka wojskowa, dowód osobisty, dowód ubezpieczenia (własny lub rodzica, przy którym kandydat jest ubezpieczony).

KROK 2. Umów się na rozmowę

 • na rozmowy należy zgłosić się mailowo: wsdlegnickie@gmail.com (kontakt telefoniczny: 76/724-41-39) i przybyć po otrzymaniu potwierdzenia ze strony WSD,
 • rozmowy z kandydatami odbędą się w Legnicy (ul. Jana Pawła II 1) w dwóch terminach:

 21 czerwca 2023 o godz. 11.00

5 września 2023 o godz. 11.00

 • rozmowę rozpocznie test ze znajomości treści Ewangelii wg św. Marka,
 • rozmowę z kandydatami będą przeprowadzali formatorzy WSD,

KROK 3. Oczekuj na odpowiedź

Odpowiedź w formie listu od Księdza Rektora (wysłana również na wskazany adres e-mail) zostanie przekazana w terminach nieprzekraczalnych:

18 lipca 2023,

22 września 2023.