Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu

W sobotę 7 maja 2022 roku biskup Andrzej Siemieniewski w Katedrze legnickiej udzielił święceń diakonatu. Święcenia przyjął kl. Kamil Dąbal (alumn WSD) oraz Ryszard Swoboda (diakon stały).

Nowi diakoni od chwili święceń zostali inkardynowani do grona duchowieństwa diecezji legnickiej. Podczas celebrowania liturgii strojem diakonów jest dalmatyka. Natomiast ich główne zadanie to posługa wśród potrzebujących i ubogich oraz pomoc prezbiterom w realizacji ich misji. Do szczególnych posług liturgicznych diakonów należy proklamacja Ewangelii. Diakoni mogą też udzielać sakramentu chrztu, przewodniczyć pogrzebom i głosić homilie. Wyświęceni diakoni są również zobowiązani do codziennej modlitwy Liturgią Godzin w intencjach Kościoła katolickiego.

Urząd diakona istniał już w Kościele popaschalnym. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, w których św. Łukasz zawarł relację z wyboru siedmiu diakonów do posługi w Kościele jerozolimskim (Dz 6). W tej samej księdze NT znajduje się wymowne opowiadanie o misji diakona Filipa, który najpierw głosił słowo eunuchowi etiopskiemu i w ten sposób doprowadził go do wiary w Jezusa Chrystusa, a później go ochrzcił (Dz 8). Św. Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza podaje wymogi, które winien spełniać każdy, kto chciałby zostać diakonem:

«Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni,
nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku
» (1 Tm 3,8).

Na drodze ku kapłaństwu święcenia diakonatu rozpoczynają ostatni okres formacyjny. Diakoni, którzy przygotowują się do święceń prezbiteratu, pełnią swoją posługę w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w parafiach podczas praktyk pastoralnych.

(kl. M.P)